Skip to content

Privacystatement

Betalis neemt uw privacy serieus en verwerkt en gebruikt uw informatie op een dusdanige manier dat de integriteit van uw informatie zo veel als mogelijk wordt gegarandeerd. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) realiseren wij ons dat privacy-rechten belangrijker zijn geworden dan ooit.

Dit Privacy Statement heeft tot doel om de hiernavolgende vragen te beantwoorden:

 

 1. Wie is Betalis?
 2. Welke partijen voorzien Betalis van uw persoonsgegevens?
 3. Welke persoonsgegevens verwerkt Betalis?
 4. Voor welke doeleinden verwerkt Betalis uw informatie?
 5. Welke subverwerkers verwerken uw persoonsgegevens voor Betalis?
 6. Hoe lang bewaart Betalis uw persoonsgegevens?
 7. Hoe beschermt Betalis uw persoonsgegevens?
 8. Welke rechten heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?
 9. Waar kunt u terecht voor vragen, klachten en meldingen?
 10. Wanneer verandert dit Privacy Statement?

 

 

1.   Wie is Betalis?

Betalis is een credit management organisatie of tewel een financieel dienstverlener, welke zich voornamelijk bezighoudt met het debiteurenbeheer en opvolging van vorderingen in opdracht van zowel bedrijven, (gemeentelijke) instanties als voor particulieren.  Het kantoor van Betalis is gevestigd te Prinsenbeek aan de Kapelstraat 1 en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24461436.

 

Overzicht bedrijfsgegevens

Betalis B.V.

Kapelstraat 1

4841 GE Prinsenbeek

info@betalis.nl

Handelsregister: 24461436

 

 

2.   Welke partijen voorzien Betalis van uw persoonsgegevens?

Betalis kan op meerdere wijzen de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens.

 • De eerste wijze waarop Betalis uw persoonsgegevens verkrijgt is van onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers die ons voorzien van incasso-opdrachten hebben overeenkomsten met ons kantoor gesloten, waardoor de regels omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens streng worden bewaakt.
 • De tweede wijze waarop Betalis persoonsgegevens over u kan ontvangen, is via partners zoals handelsinformatiebureaus, data-validatiekantoren, maar ook via publiekelijk toegankelijke bronnen zoals de telefoongids, het curatele-, bewind- en insolventieregister en sociale media. Gegeven de aard van de dienstverlening van Betalis, gebruikt Betalis voornoemde partijen om u te bereiken indien het vermoeden bestaat dat de door Betalis gebruikte correspondentiegegevens niet juist, niet volledig of niet toereikend zijn om met u te kunnen corresponderen over de vordering van onze opdrachtgever.
 • De derde wijze waarop Betalis uw persoonsgegevens kan ontvangen is wanneer u deze zelfstandig of middels een gemachtigde aan ons kantoor heeft verstrekt via de websites

https://www.Betalis.nl of https://login.incassotool.net, per e-mail, telefonisch of anderszins, bijvoorbeeld indien u ons een incasso-opdracht geeft of u middels een nieuw correspondentieadres met ons wenst te communiceren.

 • De vierde wijze waarop Betalis uw persoonsgegevens kan ontvangen is middels uw bezoek aan de website van Betalis. Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies, welke cookies informatie kunnen verzamelen over uw surf-gedrag. Onder de AVG zijn de gegevens welke deze cookies verzamelen tevens persoonsgegevens. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in de Cookie Policy.

Indien uw gegevens op een andere wijze dan hierboven opgesomd zijn verkregen, gelden onverkort de beperkingen ten aanzien van het gebruik van deze persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit Privacy Statement. Betalis zal uw persoonsgegevens zo zorgvuldig als mogelijk gebruiken, ongeacht de bron.

 

 

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Betalis?

Betalis maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit.

Betalis verzamelt de hiernavolgende (persoons)gegevens van u:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres, woonplaats, land
 • (mobiele) telefoonnummer(s);
 • Email adressen;
 • Bedrag van de openstaande vordering
 • Factuurdatum en vervaldatum van de openstaande vordering;
 • Overige informatie van de geleverde diensten/producten betreffende de openstaande vordering

In het geval van uw bezoek aan onze websites, wordt tevens apparaat-informatie, zoals uw IP- adres, de taal- en browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem, platform en schermresolutie verzameld.

Indien dit voor bewijsvoering in of buiten rechte als noodzakelijk dient te worden geacht, kan ook de door u gevoerde correspondentie met ons of met onze opdrachtgevers en of aan onze opdrachtgevers gelieerde derden en overige bewijsmiddelen die niet onder de hierboven genoemde categorieën vallen, worden verzameld en worden verwerkt. Ten einde onze cliënten te adviseren, is het tevens mogelijk dat wij gegevens trachten te verzamelen over uw financiële handelen en uw kredietwaardigheid.

Het kan ook voorkomen dat u vrijwillig aan ons gegevens afstaat, bijvoorbeeld over uw financiële situatie ten einde een op maat gemaakte betalingsregeling met ons kantoor af te spreken.

 

 

4.   Voor welke doeleinden verwerken wij uw informatie?

Betalis gebruikt de verzamelde persoonsgegevens ten einde de hierna genoemde doeleinden te realiseren. Per doeleinde, noteren wij tevens de juridische grondslag voor de verwerking.

Doeleinde van verwerkingJuridische grondslag van verwerking

Het administreren, beheren en incasseren van facturen en vorderingen op natuurlijke- en rechtspersonen voor onze opdrachtgevers en voor ons eigen debiteurenbeheer.

Uitvoering van de overeenkomst en nastreven van gerechtvaardigde belangen.

 

Ontbrekende of foutieve persoons- en/of correspondentiegegevens te corrigeren of aan te vullen met de juiste gegevens teneinde opdrachtgevers in staat te stellen contact tot stand te brengen om overcreditering en hogere kosten tegen te gaan.

Uitvoering van de overeenkomst en nastreven van gerechtvaardigde belangen

 

Het bepalen van een risicomodel en score op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso waarmee de kans op verhaalbaarheid van vorderingen kan worden vastgesteld;

Nastreven van gerechtvaardigde belangen.

 

Het optimaliseren van de incasso-dienstverlening aan onze opdrachtgevers;

Nastreven van gerechtvaardigde belangen.

 

Het ondersteunen van organisaties – die blootstaan aan kredietrisico’s – in het nemen van beslissingen over het selecteren van potentiële opdrachtgevers, het al dan niet of onder bepaalde voorwaarden aangaan dan wel continueren dan wel beëindigen van handelstransacties, het bepalen van vorderings-, innings- en verhaalsmogelijkheden en het verzamelen en verwerken van gegevens over natuurlijke personen ten behoeve van het samenstellen van kredietmanagementrapportages, waaronder rapportages betreffende betalingsmogelijkheden, acceptatie, vorderings-, innings- en verhaalsinformatie, in het kader van kredietverlening en kredietinning;

Nastreven van gerechtvaardigde belangen.

 

Het verder verwerken (bewaren en gebruiken) van de persoonsgegevens ten behoeve van het samenstellen van (mogelijk) toekomstige kredietmanagementrapportages, waaronder rapportages betreffende betalingsmogelijkheden, acceptatie, vorderings-, innings- en verhaalsinformatie, en (mogelijk) toekomstige vorderings- en inningshandelingen.

Nastreven van gerechtvaardigde belangen.

 

De ondersteuning van opdrachtgevers in het nemen van beslissingen ten aanzien van (buiten)gerechtelijke en executoriale handelingen;

Nastreven van gerechtvaardigde belangen.

 

Het voorkomen, constateren en opsporen van fraude en fraudeurs ten einde eventuele schade op de juiste persoon of personen te verhalen in opdracht van onze opdrachtgevers.

Voldoen aan relevante wet en regelgeving.

 

Het zo snel, gebruikersvriendelijk en spoedig als mogelijk laten verlopen van uw bezoek aan de websites van Betalis d.m.v. cookies;Nastreven van gerechtvaardigde belangen.

5.   Welke subverwerkers verwerken uw persoonsgegevens voor Betalis?

Betalis kan de gegevens verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet het IP-adres). Zo zullen de gegevens onder andere worden verstrekt aan personen en instanties die gerechtigd zijn om deze gegevens te verkrijgen dan wel toegang tot deze gegevens te krijgen.

Betalis kan uw gegevens tevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de doelstellingen.

In het geval van gerechtelijke incasso werken wij met daartoe bevoegde gerechtsdeurwaarderskantoren.

De door ons ingeschakelde gerechtsdeurwaarders zullen informatie over u verkrijgen ten einde hun ambtelijke taken – zoals betekening van processtukken en het executeren van gerechtelijke uitspraken – alsmede niet ambtelijke taken – zoals huisbezoeken – uit te voeren.

In het geval een advocaat door Betalis dient te worden ingeschakeld werken wij met gespecialiseerde advocaten. De door ons ingeschakelde advocaten zullen informatie over u verkrijgen ten einde een dossier te vormen en juridisch advies te verstrekken, dan wel het dossier te behandelen.

Tenslotte kan Betalis uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van (fiscaal) wettelijke bepalingen, accountancy-redenen of opdracht van een overheidsinstantie verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van de uitkomst of bewijsvoering in een rechtszaak, indien de bedrijfsstructuur verandert vanwege een fusie, splitsing of overname en/of in het geval dat Betalis dat gerechtvaardigd en noodzakelijk acht ter bescherming van onze eigen rechten, waarbij uw rechten op een zo objectief mogelijke wijze zijn afgewogen.

 

 

6.   Hoe lang bewaart Betalis uw persoonsgegevens?

Betalis bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze contractuele verplichtingen jegens onze opdrachtgever na te komen, rechtmatige belangen te dienen en in overeenstemming te handelen met wettelijke bewaartermijnen. Wanneer Betalis uw gegevens langer bewaart dan strikt noodzakelijk nodig is voor naleving van de overeenkomst of onze gerechtvaardigde belangen – zoals voor fraudebestrijding of voorkoming van overcreditering – doen we dat enkel zolang wettelijk is voorgeschreven voor het betreffende doel zoals weergegeven in bovenstaand overzicht.

In beginsel bewaren wij uw gegevens in het kader van reeds afgesloten dossiers voor een periode van vijf jaren, zijnde de verjaringstermijn voor geldvorderingen, waaronder onverschuldigde betalingen. In het geval dat uw gegevens betrekking hebben op een nog niet volledig geëxecuteerd vonnis, kan dit maximaal twintig jaren zijn, gelijk aan de verjaringstermijn van vonnissen.

Betalis bewaart tevens uw gegevens in het kader van de wettelijke fiscale-bewaarplicht, doch beperkt de bewaarde gegevens tot enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om aan deze bewaarplicht te voldoen. Betalis beoogt uw gegevens zo veel als mogelijk te anonimiseren in het kader van deze bewaarplicht.

 

 

7.   Hoe beschermt Betalis uw persoonsgegevens?

Betalis neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden dan ook te allen tijde naar beste vermogen beschermd en vertrouwelijk behandeld. Betalis maakt voor onze digitale verwerkingen gebruik van https verbindingen, voorzien van SSH en/of SSL certificaten.

Persoonsgegevens worden opgeslagen in databases, welke zich bevinden op servers in een datacenter.

Dit datacenter is tegen fysieke toegang beschermd door middel van strenge toegangscontrole. Digitaal zijn de databases beveiligd met een wachtwoord, de servers zijn ook beveiligd en enkel toegankelijk met het ter beschikking hebben van de juiste credentials voor de database. Klanten hebben enkel het recht om de gegevens in te zien die betrekking hebben op de orders van de betreffende klant. Medewerkers kunnen enkel de gegevens inzien die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.

 

 

 1. Welke rechten heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming garandeert dat u – ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens – de volgende rechten geniet:

 • Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens in een overdraagbare manier van ons te krijgen. Betalis ambieert om u middels PDF (Portable Document Format) te informeren, een standaard bestandsformaat van Adobe Systems.
 • Het recht op verwijdering: Ook wel het recht om ‘vergeten te worden’. U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 • Het recht op inzage: U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die Betalis van u heeft. Dit overzicht zal u kosteloos worden verstrekt, tenzij dit een onevenredige inspanning van Betalis vergt.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen. U heeft het recht om foutieve en/of incomplete informatie over uzelf te laten corrigeren.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken dan door Betalis verwerkt wordt.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Dit houdt het recht in op een menselijke blik bij besluiten over uw persoonsgegevens. Indien u meent dat een beslissing welke is genomen n.a.v. een geautomatiseerd proces, anders kan luiden indien deze handmatig wordt behandeld, kunt u daartoe een verzoek bij Betalis indienen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: U heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden. Betalis beoordeelt binnen vier weken na ontvangst of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigt Betalis terstond de verwerking. In het geval dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij de gegevens die wij moeten bewaren blokkeren voor ander gebruik dan om bovenstaande (wettelijke) verplichtingen na te komen.
 • LET OP! Zonder een identificatiemiddel – zoals een kopie van uw paspoort of identiteitskaart – waarmee Betalis uw identiteit ondubbelzinnig kan vaststellen, is het mogelijk dat Betalis uw verzoek ten aanzien van de inroeping van bovengenoemde rechten niet kan inwilligen of inhoudelijk kan beantwoorden, daar wij niet kunnen vaststellen of de juiste betrokkenen deze verzoeken rechtmatig doen. Uw identificatiemiddel zal niet langer worden bewaard dan noodzakelijk om uw aanspraak te beoordelen, behoudens uw instemming om deze voor een langere termijn te bewaren.
 • Omdat Betalis een creditmanagement organisatie is, hebben we bepaalde verplichtingen en kernactiviteiten die ons verhinderen dat we bepaalde persoonsgegevens verwijderen, de verwerkingen beperken of aanvullen met informatie welke wij niet mogen verwerken. Betalis zal in het geval dat niet aan uw verzoek voldaan kan worden, u informeren op welke gronden dat (niet) gebeurt, e.e.a. in overeenstemming met artikel 41 lid 1 sub j Uitvoeringswet AVG.
 • Een betwisting inzake een openstaande vordering van een opdrachtgever in het kader van een nog lopend dossier, heeft geen invloed op de gerechtvaardigde belangen die Betalis en/of onze opdrachtgever heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Een inzage/ verwijderingsverzoek heeft geen opschortende invloed op onze werkzaamheden voor onze opdrachtgever.

9.   Waar kunt u terecht voor vragen en meldingen?

Voor eventuele vragen over dit Privacy Statement kunt u mailen naar info@betalis.nl onder vermelding van het onderwerp Inzake Verwerking Persoonsgegevens en – indien van toepassing – uw dossiernummer. Alternatief kunt u ons een brief zenden met gebruik van de bovenaan dit statement genoemde adresgegevens, ter attentie van de Afdeling Persoonsgegevens zoals genoemd onderaan deze paragraaf.

Verzoeken om inzage of bij het inroepen van één of meerdere van de hierboven genoemde rechten dient bij voorkeur te geschieden onder het bijsluiten van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij adviseren u de gegevens welke niet noodzakelijk voor ons zijn – zoals uw BSN- of documentnummer – onleesbaar te maken in uw kopie en de kopie te dateren.

Betalis hanteert een termijn van vier weken om uw verzoeken te beantwoorden. Binnen vier weken wordt, indien aan bijvoorbeeld een verzoek tot inzage wordt voldaan, een zo volledig als mogelijk overzicht verstrekt van uw persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld.

Indien Betalis voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Betalis hoeft hieraan niet te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Voor klachten over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met info@Betalis.nl. Wij verzoeken u in dat kader ons te voorzien van voldoende referenties om uw klacht in goede orde behandelen, zoals uw dossiernummer en de naam van de betreffende opdrachtgever. Indien u niet tevreden bent met de middels onze interne klachtenprocedure geboden oplossing, heeft u ook de mogelijkheid om een klacht of een melding in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze Functionaris Gegevensbescherming J.J.A. Leijten is bereikbaar via de hiernavolgende gegevens:

Betalis B.V.

Kapelstraat 1

4841 GE Prinsenbeek

info@betalis.nl

t.n.v. J.J.A. Leijten / Functionaris Gegevensbescherming

 

10.    Wanneer verandert dit Privacy Statement?

Betalis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen.

 

TELEFOON

010 820 0071

E-MAIL

info@betalis.nl

ADRES

Kapelstraat 1,
4841 GE Prinsenbeek